دسترسی یک ساله به تمامی ویدئوهای سایت 500 هزار تومن به مدت یک سال

  • فیلم های آموزشی
  • 500,000
  • دسترسی به تمامی فیلم های آموزشی جعبه ابزار مدیریت به مدت یک سال
  • فیلم های آموزشی+ Lynda.com
  • 650,000
  • دسترسی به تمامی فیلم های آموزشی جعبه ابزار مدیریت به مدت یک سال
  • دسترسی یک ماهه به تمامی فیلم های سایت Lynda.com

قیمت ها به تومان و مدت زمان استفاده از ویدئو ها به مدت یک سال می باشد