نمونه ای از سرفصل های آموزشی مدیریت پروژه های نرم افزاری که به زودی برای شما ارائه خواهیم کرد

ویدئوهای آموزشی مدیریت پروژه های نرم افزاری در حال تهیه میباشید. در حال حاضر میتوانید این قسمت ها را مشاهده نمایید، پس از تولید قسمت آخر نظم و ترتیب این دوره آموزشی کمی دچار تغییر خواهد شد.

Backlog Grooming | اجایل | من مدیر
بازی پوکر در اجایل

شروع

تا تکمیل دوره مدیریت پروژه های نرم افزاری میتوانید از ویدئوهای دوره های رایگان ما استفاده نمایید.

به ما بگویید مایل به یادگیری چه نکاتی در دوره آموزشی مدیریت پروژه های نرم افزاری خواهید بود