فعالیت های کلیدی در بوم مدل کسب و کار

فعالیت های کلیدی در بوم مدل کسب و کار


قطعا بدون انجام هیچ کاری و دست بر روی دست گذاشتن نمیتوان از موفقیت و یا عدم موفقیت یک ایده تضمین حاصل کرد. اما برای موفقیت یک ایده نیز نباید هر کاری که قادر به توانایی انجام آن هستیم را با کارهای دیگر برابر تصور کنیم.ایده فعالیت های کلیدی در بوم مدل کسب و کار دقیقا از همین نکته آغاز میشود.

برخی از فعالیت ها از اولویت بالاتری نسبت به سایر کارها برخوردارند، از اینرو این کارها و فعالیت ها را فعالیت های کلیدی نام گذاری میکنیم. در درس امروز بوم مدل کسب و کار  به چگونگی انتخاب بهترین فعالیت و یا فعالیت کلیدی خواهیم پرداخت.

دیدگاه شما

  • Mohammad Ayeneh

    خوشبختانه پس از دیدن این ویدیو تونستم قدرت تفکیک و تصمیم گیری بالاتری به دست بیارم و کار را تا حد زیادی رو به جلو هدایت کنم ممنونم