منابع کلیدی

منابع کلیدی در بوم مدل کسب و کار


منابع کلیدی منابعی هستند که بدون آنها بوم مدل کسب و کار شما آنی دوام نخواهد داشت.

نکته ای که تمامی دوستان در هنگام پرکردن فرضیات مربوط به منابع کلیدی بوم مدل کسب و کار باید بدان دقت کنند این است که پس از وارد کردن منبع کلیدی، آن منبع را از بوم مدل کسب و کار خارج نمایند و تست کنند که آیا بوم کسب و کارشان همچنان بدون آن منبع کلیدی دوام خواهد داشت و یا خیر.

دیدگاه شما

  • Mohammad Ayeneh

    با تست کردن افراد و منابع به نتایجی خوبی دست پیدا کردم و فهمیدم بیشترین کار را با چند نفر و امکانات حداقلی قادر خواهم بود انجام دهم