آموزش بوم مدل کسب و کار | قسمت هشتم | فعالیت کلیدی

وب سایت من مدیر

قطعا بدون انجام هیچ کاری و دست بر روی دست گذاشتن نمیتوان از موفقیت و یا عدم موفقیت یک ایده تضمین حاصل کرد. اما برای موفقیت یک ایده نیز نباید هر کاری که قادر به توانایی انجام آن هستیم را با کارهای دیگر برابر تصور کنیم. ایده فعالیت های کلیدی دقیقا از همین نکته آغاز میشود.

آیا می دانید مهم ترین فعالیت ها در بیزینس شما کدام ها هستند؟

برخی از فعالیت ها از اولویت بالاتری نسبت به سایر کارها برخوردارند، از اینرو این کارها و فعالیت ها را فعالیت های کلیدی نام گذاری میکنیم. در هنگام پر کردن بوم در دام کمال گرایی نیفتید و تمام فعالیت هایی که در مدل بیزینسی شما مورد نیاز است را وارد بوم نکنید. در درس امروز بیزینس مدل به چگونگی انتخاب بهترین فعالیت و یا فعالیت کلیدی خواهیم پرداخت.

شبکه های اجتماعی من مدیر

شبکه های اجتماعی مارو فراموش نکنید