بوم مدل کسب و کار | قسمت سوم | مشتری و انواع مارکت

وب سایت من مدیر

در ادامه مبحث مشتریان در این فیلم آموزشی به بررسی انواع بازار و مشتری ها در بوم مدل کسب و کارخواهیم پرداخت. یکی از مهمترین قسمت های این فیلم آموزشی بررسی انواع مارکت و مشتری های موجود در آن مارکت می باشد.
Market Type هایی که در این ویدئوی آموزشی راجع به آنها توضیح خواهیم داد عبارت اند از:

New Market
Existing Market
Re-Segment Market
Clone Market

در فیلم مشتریان راجع به هریک از موارد نام برده در بالا با جزئیات صحبت خواهیم کرد و سپس برای هرکدام از انواع بازارها به توضیح Technology Life Cycle Adoption و نمودارهای سودآوری می پردازیم.

شبکه های اجتماعی من مدیر

شبکه های اجتماعی مارو فراموش نکنید